Bell Schedule

REGULAR SCHEDULE

7:40 – 8:09 a.m.          Period 1

8:13 – 8:42 a.m.          Period 2

8:46 – 9:39 a.m.          Period 3

9:43 – 10:36 a.m.        Period 4

10:36 – 11:10 a.m.      1st Lunch

11:14 – 12:07 p.m.      Period 5 (1st lunch)
——————————————————
10:40 – 11:33 a.m.      Period 5 (2nd lunch

11:33 – 12:07 p.m.      2nd Lunch
——————————————————

12:11 – 1:04 p.m.         Period 6

1:08 – 2:01 p.m.          Period 7

2:06 – 2:25 p.m.           Advisory

EARLY RELEASE SCHEDULE

7:40 – 8:06 a.m.         Period 1 or 2  (Alternating weeks)

8:10 – 8:56 a.m.          Period 3

9:00 – 9:46 a.m.          Period 4

9:50 – 10:36 a.m.        Period 6

Regular period 5 and lunches

12:11 – 1:01 p.m.          Period 7

1:06 – 1:25 p.m.            Advisory

 

AM ASSEMBLY SCHEDULE

7:40 – 8:04 a.m.          Period 1

8:08 – 8:32 a.m.          Period 2

8:37 – 9:22 a.m.          Assembly

9:26 – 9:59 a.m.          Period 3

10:03 – 10:36 a.m.      Period 4

Regular Schedule the rest of the day.

 

PM ASSEMBLY SCHEDULE

Regular Schedule through lunches
——————————————————-
12:11 – 12:51 p.m.      Period 6

12:55 – 1:35 p.m.        Period 7

1:40 – 2:25 p.m.          Assembly

 

LATE START SCHEDULE

9:40 – 10:06 a.m.        Period 1

10:10 – 10:36 a.m.      Period 2

Regular period 5 and lunches

12:11 – 12:41 p.m.      Period 3

12:45 – 1:15 p.m.        Period 4

1:19 – 1:49 p.m.          Period 6

1:53 – 2:25 p.m.          Period 7

No Advisory