Architectural Photos

SaHS 03-N-elev-sunrise-wide II

 

 

 

 

SaHS 04-N-oblique-sunrise-wide II

 

 

 

 

SaHS 08-west-wing-sunset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaHS 46-chemistry-lab

 

 

 

 

 

 

 

SaHS 49-library-crop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SaHS 52-auditorium

 

 

 

 

 

 

 

SaHS 59-gym-track-vert